Taryh

Kompaniýanyň taryhy

“Hitecdad”, daşary ýurt bazaryna jogap berýän Hytaýyň bezeg yşyklandyryş topary-SQ-iň iň gowy 10 markasydyr.Adymyzyň ruhunda Hitecdad, giň dünýäni ýagtylandyrmak üçin iň häzirki zaman ylmy we tehnologiki paýhaslary ulanmagy aňladýar.

2011-nji ýyl

Gonkongda HITECDAD INDUSTRY döretdi

2012-nji ýyl

Hytaýyň Zhongshan şäherinde 10 adamlyk daşary ýurt satuw topary guruldy.

2013-2014-nji ýyl

Her ýyl Hytaýda, BAE-de, KSA-da, ABŞ-da 5-den gowrak ýarmarka gatnaşýardy.

2015-nji ýyl

Hytaýyň Şençzhenen şäherinde hasaba alnan HITECDAD SANATY.

2016-njy ýyl

Gonkongda hasaba alnan HTD TEHNOLOGI .ASY.
Açyk açyk iş.

2017-2019-njy ýyl

Daşary ýurtlarda satuw we dizaýner topary Hytaýyň Zhongshan şäherinde 50 adama çenli.
Her ýyl 15 million dollarlyk satuw mukdary gazanyldy.

2020-2021-nji ýyl

Korona sebäpli 10 daşary ýurtda satuw we dizaýner topary azaldyldy.

2022-nji ýyl

Hytaýyň Şençzhenen şäherinde daşary ýurtlarda satuw we dizaýner toparyny täzeden gurmak.
BAE we Angliýada goşulan baha üçin salgydy.

Habaryňyzy goýuň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň.