Sorag-jogap

Zawodmy ýa-da söwda kompaniýasy?

Biz ýapyk we açyk yşyklarda 20 ussahana we 30 ýyllyk iş tejribesi bolan öndüriji.

OEM ýa-da ODM hyzmatyny berip bilersiňizmi?

Hawa, OEM we ODM hyzmatynda köp hünär tejribämiz bar.

Gowşuryş wagtyňyz näçe?

Çalt satmak üçin elmydama aksiýa saklaýarys, adaty önümlerimiziň köpüsi öndürmek üçin diňe 15 günden az wagt gerek, ýöriteleşdirilen önümler üçin 25-35 gün gerek bolar.

Maňa ähli yşyklaryň baha sanawyny iberip bilersiňizmi?

Käbir adaty önümleriň bahasy sanawy bar, ýöne müňlerçe dizaýnymyz bar, isleýän önümiňizi barlamak has gowudyr, şoňa görä sitata berýäris.

Haýsy önümleri berip bilersiňiz?

Oorapyk yşyk, açyk yşyk we dynç alyş çyralary ýaly käbir aýratyn yşyklar, çyralary we beýik yşyklary ösdürýär.

Habaryňyzy goýuň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň.