Biz hakda

kompaniýa

Biz kim

“Hitecdad”, daşary ýurt bazaryna jogap berýän Hytaýyň bezeg yşyklandyryş topary-SQ-iň iň gowy 10 markasydyr.Adymyzyň ruhunda Hitecdad, giň dünýäni ýagtylandyrmak üçin iň häzirki zaman ylmy we tehnologiki paýhaslary ulanmagy aňladýar.

Soňky 29 ýylyň dowamynda toparyň ähli agzalarynyň bilelikdäki tagallasy bilen 400 işgär we işçi, 10,000 inedördül metrlik häzirki zaman ussahanasy we sergi zaly bolan uly yşyklandyryş kärhanasyna öwrüldik.Baş müdirimiziň ýolbaşçylygynda Hitecdad R&D, moda yşyklandyryşy, täjirçilik yşyklandyryşy, açyk yşyklandyryş we yşyklandyryş taslamalaryny öndürýär we satýar.

Garaşsyz gözleg we marketing toparymyzyň kömegi bilen Isamy, Light zynjyry, Hitecdad we ş.m. ýaly 20 sany içerki we daşary ýurt markasyny döretdik we Guangdong welaýatynyň ýokary tehnologiýa kärhanasy, Hytaý hökümetiniň hil önümleri ýaly köp sanly at bilen tanaldy. , Yşyklandyryş senagatynyň eksporty, we Guangdong welaýatynyň meşhur marka önümleri.

Biz näme edýäris

Biziň kompaniýamyzda Çandel, potolok çyrasy, diwar çyrasy, pol çyrasy, açyk çyralar we ş.m. önümleri öndürmek we öwrenmek boýunça 19 sany golçur kärhanasy bar. Önümlerimizde ISO9001, CCC, CE, ETL, SONCAP, SABER ýaly zerur şahadatnamalar bar we satylýar obeer togalagy.Tejribeli marka hökmünde satuwdan öň, satuw wagtynda we satuwdan soň bäş ýyldyz hyzmatyny edýäris.Hyzmatdaşlarymyz we ahyrky sarp edijilerimiz üçin hünärmen yşyklandyryş önümlerini we hyzmatyny üpjün etmek üçin birinji synp hyzmat toparyny döretmäge esasy üns berýäris.

Kärhana medeniýeti

Asyl ruhy berjaý ediň, içerde adamlara gönükdirilen sosial jogapkärçilik ulgamyny we korporatiw medeniýeti gurmak bilen, bitewilik, agzybirlik, täzelik we amalylyk bilen iş alyp barýarys.Geljek üçin dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderiler üçin has laýyk görnüşde yşyklandyryş çözgütlerini hödürlemegi dowam etdireris we has ýyly we has amatly ýagtylyk gurşawyny dörederis.

Missonymyz dünýäni ýagtylandyrýar, gözýetimimiz ygtybarly yşyklandyryjy bolmak.

topar (10)
topar (1)
topar (3)
topar (9)
topar (5)
topar (12)
topar (7)
topar (11)
topar (6)
topar (4)
topar (2)
topar (8)

Sergi otagy

Sergi otagy-3
Sergi otagy-1
Sergi otagy-2
sergi otagy1

Habaryňyzy goýuň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň.